Leonie Looijen-Vogelaar - Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching
Algemene voorwaarden
 • De therapeute verplicht zich informatie betreffende de behandeling verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling
 • De cliënt verplicht zich een de afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders zullen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De cliënt verplicht zich om op het intakeformulier relevante informatie aan de therapeute te verstrekken.
 • De therapeute zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt ten behoeve van het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden) en de cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier. 
 • De therapeute mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeute verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-zorgverlener of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Als de cliënt minderjarig is, moet er toestemming voor behandeling worden verleend door beide gezaghebbende ouders. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beiden nodig om te kunnen starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 12 jaar moet een kind ook zelf akkoord geven om te starten met een behandeling.
 • Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de cliënt zelf.
 • De therapeute is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten onder lidnr. 04006 en ontvangt ieder jaar een licentie welke in de praktijk zichtbaar wordt opgehangen. Deze licentie wordt jaarlijks door de NBVH verstrekt en garandeert dat de therapeute voldoet aan de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie. 
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaraties bij zijn of haar ziektekostenverzekeraar en dient zelf te informeren of de ziektekostenverzekeraar de consulten vergoedt. Daarbij kan de cliënt kan vermelden dat de therapeute is aangesloten bij de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten) onder lidnummer 04006 en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder licentienummer: 403214R. De therapeute is niet aansprakelijk wanneer een ziektekostenverzekeraar de bedragen niet uitkeert.
 • Na het consult ontvangt de cliënt een factuur per post via het bedrijf FAMED. Omdat de therapeute in de praktijk liever met de begeleiding van cliënten dan met de financiële administratie bezig is, heeft zij alle vorderingen op debiteuren aan dit bedrijf overgedragen. De betalingstermijn bedraagt 1 maand. Meer informatie over de werkwijze van FAMED kunt u vinden op www.famed.nl. De huidige tarieven van de praktijk staan vermeld op deze website op de pagina “Tarief en vergoeding”.
 • Indien de betalingen niet op tijd worden voldaan, zal de praktijk de inning van de openstaande bedragen overdragen aan een incassobureau. Het incassobureau zal de wettelijke rente en de incassokosten in rekening brengen bij de cliënt. De betalingsvoorwaarden van Medicas zijn van toepassing: http://medicas.net/betalingsvoorwaarden
 • Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de factuur worden ingediend bij de praktijk. Vragen en/of reclames ten aanzien van facturen welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de cliënt niet op.
 • Klachtenprocedure: De praktijk voor Persoonlijke begeleiding & Coaching is ingeschreven in het register van de Stichting Complementaire en Alternatieve geneeswijzen (S.C.A.G.) onder registratienummer 10137. De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) – opgericht in 2016 - is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht. Meer informatie is te vinden op de website: S.C.A.G.
 • De eenmanszaak Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Het Nederlands recht is van toepassing. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de eenmanszaak is beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzeke-ring van de eenmanszaak tegen beroepsaansprakelijkheid.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door de eenmanszaak Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching en zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt toegezonden per mail.                                      
Versie 20-09-2017   

 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint