top of page

Algemene voorwaarden en privacybeleid

 • Informatieverstrekking: Ik ben verplicht informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. Jij bent verplicht om op het intakeformulier relevante informatie aan mij te verstrekken. 
   

 • Annuleren afspraak: Je kunt een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) afzeggen. Als je dat later afzegt, zal de helft van de kosten van de gereserveerde tijd in rekening  worden gebracht.
   

 • Omgaan met jouw privacy:

  Jouw dossier:
  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut,  een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het bewaartermijn van het dossier is
  20 jaar. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw mentale en lichamelijke toestand en gegevens over de behandeling. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Je hebt als cliënt recht tot inzage in jouw eigen dossier.

  Delen informatie over jou met anderen: 
  De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

  - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
      een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete
      toestemming. 
  - Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
  - Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  - Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik
     een factuur kan opstellen. 

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. 

  Privacy website

  De website van de Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. Meer informatie over cookies en Google Analytics lees je hier
   

 • Factuur
  Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die  door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. Dit betreft jouw naam, adres en woonplaats, jouw geboortedatum, de datum van de behandeling een omschrijving van de  behandeling en de kosten van de sessie. 

   

 • Toestemming behandeling en doorverwijzen:
  Ik zal zonder jouw toestemming geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.  Ik ben verplicht jou correct  door te verwijzen naar een collega-zorgverlener of een arts, indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 • Beëindiging van de behandeling:
  Dit kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien je voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kun je deze eenzijdig beëindigen.

   

 • Behandeling minderjarige: 
  Als de cliënt minderjarig is, moet er toestemming voor behandeling worden verleend door beide gezaghebbende ouders door het invullen en ondertekenen van een behandelingsovereenkomst. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beiden nodig om te kunnen starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 12 jaar moet een kind ook zelf akkoord geven om te starten met een behandeling.

   

 • Recht op informatie minderjarige:
  Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de cliënt zelf. 

   

 • Licenties/lidmaatschappen
  Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) onder lidnummer 04006 en ik ontvang ieder jaar een licentie  welke in de praktijk zichtbaar is opgehangen. Deze licentie wordt jaarlijks door de NBVH verstrekt en garandeert dat ik voldoe aan de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie. Meer informatie over de NBVH vind je op www.hypnotherapie.nl.

 • Declareren bij zorgverzekeraar:
  Je bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaraties bij jouw zorgverzekeraar en je dient zelf te informeren of de zorgverzekeraar de consulten vergoedt. Daarbij kun je vermelden dat ik als therapeut ben aangesloten bij de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten) onder lidnummer 04006 en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder licentienummer: 403214R.  Ik ben niet aansprakelijk wanneer een zorgverzekeraar de bedragen niet uitkeert.

   

 • Tarieven en betalingstermijn:
  Na het consult ontvang je een digitale factuur per email. De betalingstermijn bedraagt 1 maand. De huidige tarieven van de praktijk staan vermeld op deze website op de pagina Tarieven.
   Indien de betalingen niet op tijd worden voldaan, zal ik de inning van de openstaande bedragen overdragen aan een incassobureau. Het incassobureau zal de wettelijke rente en de incassokosten in rekening brengen. De betalingsvoorwaarden van Medicas zijn van toepassing. 
   

 • Klachtenprocedure: Als je een klacht hebt, word je verzocht deze schriftelijk in te dienen. Dan gaan we eerst samen zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit dan kun je de klacht melden bij mijn beroepsvereniging: De Nederlandse beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. Je kunt alle informatie vinden op de website van de NBVH.  De praktijk voor Persoonlijke begeleiding & Coaching is ook ingeschreven bij een onafhankelijke geschillencommissie: de Stichting Complementaire en Alternatieve geneeswijzen (S.C.A.G.) onder registratienummer 10137. Website: SCAG   
  Contactinformatie: SCAG, Stadsplateau 7 - 8.22,  3521 AZ Utrecht, Tel: 085-9022863 Email: info@scag.nl 
   

 • Wettelijke aansprakelijkheid:
  De eenmanszaak Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Het Nederlands recht is van toepassing. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de eenmanszaak is beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van de eenmanszaak tegen beroepsaansprakelijkheid. 
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door de eenmanszaak Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching en zijn voorafgaand aan de behandeling via een link naar deze pagina aan de cliënt toegezonden per mail.         

bottom of page