Algemene voorwaarden en privacybeleid

 • De therapeute verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling
   

 • De cliënt verplicht zich een de afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders zal de helft van de kosten van de gereserveerde tijd in rekening  worden gebracht.
   

 • De cliënt verplicht zich om op het intakeformulier relevante informatie aan de therapeute te verstrekken. 
   

 • Uw privacy: Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behande-lende therapeut,  een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw mentale en lichamelijke toestand en gegevens over de behandeling. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toe-gang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroeps-geheim). U heeft als cliënt recht tot inzage in het eigen dossier. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
      een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete
      toestemming. 
  - Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
  - Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt  vereist 15 jaar bewaard. 
   

 • Privacy op factuur:  op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die  door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit betreft uw naam, adres en woonplaats, uw  geboortedatum, de datum van de behandeling een omschrijving van de  behandeling en de kosten van de sessie. 
   

 • De therapeute mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.  De therapeute verplicht zich de cliënt correct  door te verwijzen naar een collega-zorgverlener of een arts, indien zijn  behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op  prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
   

 • Als de cliënt minderjarig is, moet er toestemming voor behandeling worden verleend door beide gezaghebbende ouders door het invullen en ondertekenen van een behandelingsovereenkomst. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beiden nodig om te kunnen starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 12 jaar moet een kind ook zelf akkoord geven om te starten met een behandeling.
   

 • Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de cliënt zelf. 
   

 • De therapeute is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypno-therapeuten (NBVH) onder lidnummer 04006 en ontvangt ieder jaar een licentie  welke in de praktijk zichtbaar wordt opgehangen. Deze licentie wordt jaarlijks door de NBVH verstrekt en garandeert dat de therapeute voldoet aan de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie. Meer informatie over de NBVH vindt u op www.hypnotherapie.nl.

 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaraties bij zijn of  haar zorgverzekeraar en dient zelf te informeren of de zorgverzekeraar de consulten vergoedt. Daarbij kan de cliënt kan vermelden dat de therapeute is aangesloten bij de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten) onder lidnummer 04006 en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder licentienummer: 403214R.  De therapeute is niet aansprakelijk wanneer een zorgverzekeraar de bedragen niet uitkeert.
   

 • Na het consult ontvangt de cliënt een digitale factuur per email. De betalingstermijn bedraagt 1 maand. De huidige tarieven van de praktijk staan vermeld op deze website op de pagina Tarieven.
   

 • Indien de betalingen niet op tijd worden voldaan, zal de praktijk de inning van de openstaande bedragen overdragen aan een incassobureau. Het incassobureau zal de wettelijke rente en de incassokosten in rekening brengen bij de cliënt. De betalingsvoorwaarden van Medicas zijn van toepassing: 
   

 • Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de factuur worden ingediend bij de praktijk. Vragen en/of reclames ten aanzien van facturen welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Als dan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de cliënt niet op.
   

 • Klachtenprocedure: We verzoeken u een klacht schriftelijk in te dienen bij de therapeut en samen te zoeken naar een oplossing. Komt u er samen niet uit dan kunt u de klacht melden bij de beroepsvereniging van de therapeut: De Nederlandse beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. U kunt hierover informatie vinden op: https://www.hypnotherapie.nl/klachten/.  De praktijk voor Persoonlijke begeleiding & Coaching is ook ingeschreven in het register van de Stichting Complementaire en Alternatieve geneeswijzen (S.C.A.G.) onder registratienummer 10137. De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht. Website: https://www.scag.nl/ 
  Contactinformatie: SCAG, Stadsplateau 7 - 8.22
  3521 AZ Utrecht, Tel: 085-9022863 Email: info@scag.nl 
   

 • De eenmanszaak Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Het Nederlands recht is van toepassing. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de eenmanszaak is beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van de eenmanszaak tegen beroepsaansprakelijkheid.
   

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelings-overeenkomsten verricht door de eenmanszaak Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching en zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst via een link naar deze pagina aan de cliënt toegezonden per mail.                                     
   

Privacy website
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort.

 

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.

 

De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.
 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.